ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 

 

Cena jednego obiadu wynosi  5,00 zł.

 

Na początku każdego miesiąca dzieci otrzymują karteczki z kwotą do zapłaty uwzględniającą odpisy za poprzedni okres.

 

Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki.

 

W przypadku pojedynczych nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić ten fakt telefonicznie, mailowo bądź osobiście w sekretariacie szkoły - do godziny 8:00 danego dnia. W przeciwnym razie nie będzie można dokonać odliczenia.

Wyjątkiem jest dłuższa nieobecność, powyżej czterech dni, wtedy odpis jest automatyczny.

 

Miesięczną odpłatność za obiady należy regulować w terminie - najpóźniej do 15-go dnia danego miesiąca.

Wpłat dokonujemy wyłącznie na konto żywieniowe szkoły o numerze: 96 1240 6452 1111 0010 7497 8259.

W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za jaki realizowana jest płatność .